© โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
ระบบการจัดการความเสี่ยง โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ